Thứ 7, 20/04/2024, 22:54[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 Tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ 3, 11/10/2022 | 07:01:43
7,442 lượt xem
Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong thế phòng thủ của Quân khu 3. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai đội hình diễn tập đánh địch đổ bộ đường không trong tác chiến phòng thủ.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương hàng năm. Tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh chỉ đạo hội đồng giáo dục QPAN các cấp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ trong hệ thống chính trị và toàn dân. 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 95.000 cán bộ các đối tượng; giáo dục kiến thức quốc phòng cho gần 550.000 học sinh, sinh viên, bảo đảm đúng quy định.

Nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ CHQS tỉnh đã dự báo sát tình hình, chủ động nắm chắc, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QPAN trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Bộ CHQS tỉnh làm nòng cốt phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tham mưu thẩm định các dự án, công trình, các khu, cụm công nghiệp, các ngành mũi nhọn có tác động đến nhiệm vụ QPAN, vì vậy hầu hết các công trình mới được xây dựng trong thời gian gần đây như khu công nghiệp Liên Hà Thái, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình... đều mang tính lưỡng dụng, vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội vừa sẵn sàng chuyển đổi mục đích sử dụng khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Trong quá trình xây dựng KVPT, tỉnh luôn coi trọng công tác tổ chức diễn tập KVPT nhằm rèn luyện cho hệ thống chính trị, LLVT và nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện các hoạt động theo chức trách; phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác QPQS địa phương; hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết tốt các vấn đề chính trị, xã hội nảy sinh trong xây dựng và hoạt động KVPT; đồng thời, kiểm tra, đánh giá khả năng huy động tiềm lực, sức chiến đấu của địa phương trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 là dịp để kiểm nghiệm, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong các trạng thái quốc phòng. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, Bộ CHQS tỉnh làm nòng cốt, chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương khảo sát, xây dựng ý định diễn tập, xin ý kiến của các cơ quan Quân khu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tổng tham mưu phê duyệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, tổ chức quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, qua đó tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; coi đây là dịp để bồi dưỡng, giáo dục ý thức, nhiệm vụ QPAN cho cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân. Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chỉ đạo Tiểu ban trang trí, khánh tiết, tuyên truyền và thi đua xây dựng kế hoạch, phát động đợt thi đua cao điểm với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với từng lĩnh vực và từng địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ ý định diễn tập đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị, địa phương xây dựng trên 200 văn kiện các loại. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 300 đồng chí cán bộ khung diễn tập tỉnh, Sở Y tế, huyện Tiền Hải, huyện Vũ Thư, tiến hành huấn luyện, luyện tập và tổng duyệt thực binh theo kế hoạch đã xác định. Ban Tổ chức diễn tập đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 2 huyện Vũ Thư, Tiền Hải huy động gần một vạn ngày công xây dựng thao trường, công sự trận địa, đắp sa bàn, vận chuyển lắp đặt thiết bị. Xây dựng Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp huyện, các khu vực diễn tập thực hành, thực binh với hàng trăm hạng mục công trình. Tổ chức kiểm soát quân sự, phối hợp điều tiết giao thông, tuần tra, canh gác, hiệp đồng chặt chẽ công tác cảnh giới trên bộ, trên biển trong thực binh bắn đạn thật. Trong suốt quá trình huấn luyện, luyện tập và thực hành diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Để xây dựng và củng cố vững chắc KVPT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu và tổ chức xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, làm nòng cốt để tăng cường tiềm lực cho KVPT. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền về QPAN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QPAN, tạo nguồn lực vật chất, khoa học, kỹ thuật trong xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Trịnh Cường