Thứ 4, 31/05/2023, 23:03[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tăng cường quốc phòng, an ninh

Thứ 3, 14/03/2023 | 08:20:31
9,472 lượt xem
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ nâng lên một bước; việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Công dân huyện Quỳnh Phụ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ xuyên suốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng, ban hành các văn bản định hướng nội dung tuyên truyền; chỉ đạo các binh chủng tư tưởng, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng...

Là đơn vị có nhiệm vụ định hướng nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Đinh Tiến Thành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Để việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực. Định kỳ hàng năm Ban xây dựng, ban hành các văn bản định hướng nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, Ban phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện biên soạn, lồng ghép nội dung của Nghị quyết vào chương trình giáo dục lý luận chính trị; phối hợp với các đoàn thể định hướng nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Từ đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới có chuyển biến tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt; chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền có nhiều đổi mới; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ xác định kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh (QPAN), giải quyết tốt các vấn đề xã hội. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai lập quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030. Trong quá trình lập quy hoạch, các công trình phục vụ QPAN được quan tâm, bảo đảm đủ diện tích và quy hoạch tại các vị trí thuận lợi để phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ QPAN.

Đặc biệt, Quỳnh Phụ xác định phải củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Hàng năm, huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp huyện và chỉ đạo kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp xã; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, qua đó giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, tiêu cực trong xã hội, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm của địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cơ bản ổn định, kinh tế có bước tăng trưởng khá; cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố vững chắc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; QPAN được giữ vững và tăng cường; vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được phát huy hiệu quả, thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, là lực lượng quan trọng góp phần tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện.

Nguyễn Cường