Chủ nhật, 16/06/2024, 06:56[GMT+7]

Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ 7, 29/04/2023 | 10:17:57
5,086 lượt xem

Công nhân lao động Thái Bình thi đua sản xuất. Ảnh: Khắc Duẩn

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình phát triển khá nhanh về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; thu nhập, đời sống dần được cải thiện; đã hình thành một bộ phận công nhân lao động có chuyên môn, tay nghề cao. Đội ngũ công nhân lao động của tỉnh ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, góp phần quan trọng, có tính chất quyết định vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, nâng cao mức sống chung của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, sự phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình còn hạn chế về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Công nhân lao động chủ yếu được đào tạo nghề qua các lớp ngắn hạn, làm việc trong các lĩnh vực gia công sản phẩm. Công nhân lao động có tay nghề cao chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của các ngành sản xuất mới, nhất là các ngành áp dụng công nghệ cao. Một bộ phận công nhân lao động ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; chưa chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; ít tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; nhận thức về Đảng, về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và các vấn đề chính trị, thời sự, chính sách, pháp luật còn hạn chế, một bộ phận dễ bị các phần tử xấu lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động đình công, lãn công trái luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động nhìn chung còn khó khăn. Tỷ lệ cán bộ trong hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân và tỷ lệ đảng viên trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn thấp.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân lao động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho công nhân lao động chưa sâu rộng, hình thức chưa phù hợp, công nhân lao động tiếp nhận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội, Internet; việc triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách đối với công nhân lao động như chương trình xây dựng, hỗ trợ về nhà ở, các thiết chế xã hội phục vụ công nhân lao động còn chậm; công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, chất lượng đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát chính sách, pháp luật lao động hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác ở một số doanh nghiệp chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chưa phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; chưa sâu sát, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. Trên địa bàn tỉnh phổ biến là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu nên thu nhập của công nhân lao động còn ở mức thấp. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm hoặc vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Sức ép về thời gian làm việc của công nhân lao động ở nhiều doanh nghiệp còn cao, ít có điều kiện tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với cam kết thực thi các tiêu chuẩn lao động và thành lập tổ chức đại diện người lao động; trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn thì việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động có bản lĩnh chính trị, trình độ, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa rất quan trọng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN
1- Quan điểm chỉ đạo
- Đội ngũ công nhân lao động Thái Bình là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình lớn mạnh, hiện đại là xu thế tất yếu, phù hợp với yêu cầu đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội mà trực tiếp là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi công nhân lao động.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân lao động là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược, cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư thỏa đáng về nguồn lực và huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ trở thành bộ phận nòng cốt của đội ngũ công nhân lao động hiện đại, có trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng xu thế phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghệ hiện đại, tạo ra năng suất lao động, giá trị gia tăng cao.

- Xây dựng đội ngũ công nhân lao động phải gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân lao động, người sử dụng lao động, Nhà nước và xã hội; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động.

2- Mục tiêu
2.1- Mục tiêu tổng quát
Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình hiện đại, lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đủ khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm công nhân lao động được hưởng thành quả tương xứng với sự đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

2.2- Mục tiêu cụ thể
* Đến năm 2025
- Hằng năm, 75% trở lên công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động.

- Phấn đấu trên 50% công nhân lao động có chứng chỉ nghề; hằng năm 70% trở lên công nhân lao động được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề.

- Hằng năm, 100% công nhân lao động được bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

- Phấn đấu 90% trở lên công nhân lao động được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Thu nhập của công nhân lao động tăng ít nhất 1,4 lần so với hiện nay.

- Thành lập mới 10 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; mỗi năm kết nạp mới khoảng 230 đảng viên là công nhân lao động ưu tú.

- Phấn đấu 80% trở lên doanh nghiệp đủ điều kiện, thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; phấn đấu tỷ lệ công nhân lao động là đoàn viên công đoàn đạt 80% trở lên.

* Đến năm 2030
- Hằng năm, 90% trở lên công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động.

- Phấn đấu trên 65% công nhân lao động có chứng chỉ nghề; hằng năm, 80% trở lên công nhân lao động được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

- Hằng năm, 100% công nhân lao động được bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

- Phấn đấu 98% trở lên công nhân lao động được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

- Thu nhập của công nhân lao động tăng khoảng 2,0 lần so với hiện nay.

- Thành lập mới 25 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; mỗi năm giới thiệu, kết nạp mới khoảng 250 đảng viên là công nhân lao động ưu tú.

- Phấn đấu 90% trở lên doanh nghiệp đủ điều kiện, thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; phấn đấu tỷ lệ công nhân lao động là đoàn viên công đoàn đạt 95% trở lên.

* Tầm nhìn đến năm 2045
Đội ngũ công nhân lao động chiếm tỷ lệ chủ yếu trong cơ cấu lao động của tỉnh, có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; có thu nhập cao, đời sống tinh thần phong phú; có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh
Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy địa phương lãnh đạo, xây dựng đội ngũ công nhân lao động thông qua tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận, đề án, chương trình của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phần mềm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị về những nội dung mới của giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại và những yêu cầu phát triển đội ngũ công nhân lao động của tỉnh toàn diện về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất, năng lực gắn với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ cho công nhân lao động về giai cấp công nhân, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ kiến thức, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Thái Bình văn minh, giàu mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển tổ chức cơ sở đảng và bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp công nhân lao động ưu tú vào Đảng; đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên xuất thân từ công nhân để bố trí tham gia cấp ủy các cấp. Thường xuyên rà soát, lựa chọn, hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng đội ngũ công nhân lao động.

Lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới, tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chú trọng định hướng nghề nghiệp trong các chương trình giáo dục phổ thông, đào tạo nghề.

Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; phát huy quyền làm chủ trực tiếp của công nhân trong doanh nghiệp và quyền dân chủ đại diện của người lao động thông qua tổ chức công đoàn. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn. Định kỳ hằng năm và khi cần thiết, cấp ủy làm việc với tổ chức công đoàn để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của công nhân lao động và những vấn đề đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp làm cầu nối giữa Đảng với công nhân lao động.

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy phát triển đội ngũ công nhân lao động
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, các ngành sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; thu hút các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về việc làm, lao động; tuyển chọn, sử dụng và có chế độ đãi ngộ, tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề giỏi, có khát vọng vươn lên; khích lệ, tạo cơ hội, điều kiện vật chất, tinh thần cho công nhân lao động phát huy tài năng, trí tuệ và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người có vốn, kỹ thuật - công nghệ, trình độ quản lý đầu tư phát triển các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của sản phẩm nhằm tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động; đồng thời, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát triển bền vững.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề; tập trung đào tạo công nhân lao động có chất lượng cao về trình độ học vấn, khoa học - công nghệ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ và phẩm chất chính trị, đạo đức, trước hết là ở các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp. Xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp để đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi ngành nghề do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, người sử dụng lao động; mở rộng và nâng cao chất lượng các trường nghề, cơ sở dạy nghề, thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo từ Trường Đại học Thái Bình và các trường nghề trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương lân cận.

Thực hiện tốt công tác thông tin thị trường lao động, hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề. Chú trọng thu hút lao động chất lượng cao ở tỉnh ngoài, người Thái Bình đang làm việc ở ngoài tỉnh và lao động đã làm việc ở nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tiếp cận với công nghệ tiên tiến, có tác phong công nghiệp bổ sung nguồn nhân lực cho tỉnh.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với công nhân lao động. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bệnh viện, trường học, trường mầm non và các thiết chế văn hóa, thể thao nơi tập trung đông công nhân lao động để tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thiết chế công đoàn ở Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật lao động; nâng cao trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật đối với công nhân lao động; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

3- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, ý thức công dân cho công nhân lao động
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc định hướng nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò của người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công nhân lao động, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về chính trị, thời sự, chính sách, pháp luật, các vấn đề về đời sống, xã hội cho công nhân lao động; giúp công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ có nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, hiểu biết pháp luật, thích ứng được trong thời đại phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội. Đồng thời, khơi dậy trong công nhân lao động tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc; giúp công nhân lao động hiểu và tự giác rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, lối sống lành mạnh; tự nguyện, tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể, các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.
Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động; chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử xấu, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động công nhân lao động tham gia vào các hoạt động đình công, lãn công trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật.

Xây dựng các cơ chế cụ thể hơn để giám sát việc thực thi quyền dân chủ của công nhân lao động trong các doanh nghiệp, bảo đảm công nhân lao động phát huy khả năng sáng tạo, trình độ, kỹ năng tay nghề, góp phần vào nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được đãi ngộ về vật chất và tinh thần tương xứng với thành quả lao động.

4- Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp công đoàn, tăng cường phối hợp giữa các cấp công đoàn với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng đội ngũ công nhân lao động
Các cấp công đoàn chủ động thực hiện tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân lao động; vận động công nhân lao động hưởng ứng các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền theo Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng Internet”; phát huy thế mạnh của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong việc tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng, nhu cầu, mong muốn của đoàn viên, hội viên. Vận động công nhân lao động tích cực tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; chủ động xây dựng chương trình học tập suốt đời của công nhân lao động. Phối hợp với các ngành chức năng đề xuất chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tạo cơ hội để công nhân lao động chuyển đổi nghề nghiệp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn để làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên. Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường kết nối, hỗ trợ giữa các cấp công đoàn và giữa công đoàn cơ sở với đoàn viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động tiếp xúc đối thoại tại nơi làm việc; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể. Thường xuyên nắm chắc tình hình doanh nghiệp, chủ động đề xuất giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.

Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách liên quan đến công nhân lao động; vận động, thu hút công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các chương trình phúc lợi và các hoạt động cho đoàn viên; quan tâm hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn, gia đình chính sách, lao động nữ, lao động khuyết tật.

5- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động
Phát huy vai trò trực tiếp của người sử dụng lao động trong xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân lao động đồng hành với sự lớn mạnh, phát triển của doanh nghiệp; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng, thu hút lao động, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh, công nghệ mới.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các công trình phúc lợi phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về việc làm, thu nhập, chế độ chính sách cho công nhân lao động. Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh, trật tự trong doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với người sử dụng lao động trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của hai bên trong quan hệ lao động. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp phối hợp và tạo điều kiện để công đoàn cấp trên tuyên truyền, hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến lao động, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, công đoàn, doanh nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết và biên soạn tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng, giác ngộ giai cấp trong công nhân lao động; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân lao động.

3- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở cấp ủy, tổ chức đảng tại các địa phương, đơn vị.

4- Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ quy định của Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung quy định, quy chế liên quan đến tổ chức, bộ máy, chỉ tiêu biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp.

5- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến công nhân lao động.

6- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; định kỳ hằng năm hoặc khi cần thiết tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

7- Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong hệ thống công đoàn, đoàn thanh niên; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày