Thứ 3, 23/07/2024, 18:00[GMT+7]

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55:02
18,858 lượt xem
Sáng ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh và Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn tác động song cơ quan điều hành Quỹ ĐTPT đã bám sát nghị quyết của HĐQL quỹ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quỹ ĐTPT đã thu hồi vốn đối ứng đến hạn của 2 dự án để hoàn trả Quỹ PTĐ tỉnh với số tiền 8.120,5 triệu đồng; ứng vốn cho công tác giải phóng mắt bằng một dự án với số tiền 4.233,1 triệu đồng. Quỹ đã trình cấp có thẩm quyền quyết định cho vay một dự án thuộc danh mục lĩnh vực cho vay đầu tư của quỹ với hạn mức cho vay 7.350 triệu đồng, nâng tổng hạn mức cho vay lên 43.850 triệu đồng. Đôn đốc thu hồi được 1.500 triệu đồng kinh phí tạm ứng cho bên bán xi măng để hoàn trả ngân sách tỉnh. Lũy kế đến hết quý I năm 2024 quỹ đã hoàn trả ngân sách tỉnh được 127.700/140.658,8 triệu đồng.

Trong quý I năm 2024, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ PTĐ và đơn vị nhận ủy thác đã tích cực đôn đốc thu hồi vốn đối ứng của 2 dự án với tổng số tiền 8.120,5 triệu đồng. Từ đó đã cân đối, tham mưu cho HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh ban hành một quyết định ứng vốn cho UBND huyện Tiền Hải để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng khu dân cư Bắc Đồng Đầm (thị trấn Tiền Hải) với tổng số tiền 4.233,1 triệu đồng. Toàn bộ vốn đối ứng 4.233,1 triệu đồng được giải ngân kịp thời ngay sau khi có quyết định vốn của HĐQL quỹ, đạt 100% kế hoạch.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều hành Quỹ ĐTPT tỉnh cũng báo cáo tờ trình phê duyệt quyết toán chênh lệch thu chi và trích lập các quỹ năm 2023, phê duyệt báo cáo xếp loại kết quả hoạt động năm 2023; Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo tờ trình phê duyệt quyết toán thu chi thường xuyên năm 2023 của quỹ.

Đại diện Quỹ ĐTPT tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đề nghị Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và HĐQL quỹ; linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Về nhiệm vụ quý II, đồng chí đề nghị Quỹ ĐTPT tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án cho vay đầu tư, nâng cao công tác thẩm định cho vay để đánh giá chính xác, trung thực về tính hiệu quả của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn; tăng cường công tác thu hồi nợ vay, đồng thời có những giải pháp phù hợp và linh hoạt để công tác thu hồi nợ vay đạt hiệu quả. Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi vốn đối ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn đối ứng, đặc biệt là các dự án đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2024.

Ngân Huyền