Thứ 7, 20/07/2024, 20:22[GMT+7]

Huyện Gia Lộc (Hải Dương): Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 7, 15/10/2022 | 20:23:07
1,042 lượt xem
Những năm qua, huyện Gia Lộc luôn chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, vai trò của Đảng không ngừng được nâng lên, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một góc huyện Gia Lộc.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng, triển khai thực hiện các để án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đạt được kết quả bước đầu.

Bên cạnh công tác đổi mới, xây dựng Đảng, huyện xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2021, là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song với sự đoàn kết, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân,  huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.432.924 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với năm 2020; trong đó: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.468.255 triệu đồng, tăng 1,2% so với năm 2020; Công nghiệp-TTCN-XDCB đạt 4.080.420 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm 2020; giá trị ngành dịch vụ đạt 2.884.249 triệu đồng, tăng 4,8% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 162,1% so với dự toán được giao.

 Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, huyện Gia Lộc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện theo chủ đề năm "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá". Quan tâm công tác xây dựng, chính đốn Đảng. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 – 2025". Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ và các đoàn thể CT - XH vững mạnh; xây dựng hội, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đẩy mạnh phát triển đảng viên mới.

Hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đã đề ra. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất tăng 10,1% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/1 người/1 năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96% (theo chuẩn mới). Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Huyện cũng đề ra các giải pháp chú trọng phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân cũng như phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; phát triển dịch vụ, tăng cường công tác thu, quản lý chi ngân sách, quản lý tài nguyên và môi trường. Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các công trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỷ 2020 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Quan tâm công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Những năm qua, huyện Gia Lộc luôn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Điều đó, thể hiện quyết tâm cao của huyện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày