Thứ 2, 27/05/2024, 00:57[GMT+7]

Kiến Xương: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:10:33
1,562 lượt xem
Sáng ngày 8/5, Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2024 cho 160 học viên là những đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau bồi dưỡng kiến thức dành cho đảng viên mới, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam...

Trong thời gian học, các học viên sẽ được đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch; kết thúc khóa học sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Thanh Huyền
(Đài TT-TH Kiến Xương)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày