Thứ 7, 02/12/2023, 12:08[GMT+7]

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ 5, 26/05/2022 | 17:48:24
3,566 lượt xem
Sáng ngày 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc” dành cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề với 2 phần chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề đã cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trên cơ sở nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo trong sáng tác các tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật góp phần xây dựng quê hương Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Trịnh Cường