Thứ 5, 20/06/2024, 13:47[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030

Thứ 4, 23/06/2021 | 18:10:31
2,558 lượt xem
Chiều ngày 23/6, UBND tỉnh họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030 do Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đặt ra mục tiêu chung phát triển khoa học và công nghệ (KH và CN) và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH và CN, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp. 

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là đổi mới đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH và CN, đổi mới sáng tạo; nâng cao tiềm lực KH và CN, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH và CN, đổi mới sáng tạo được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường KH và CN, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và xây dựng chuỗi liên kết gắn kết các vùng ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong xây dựng đề án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất để tên đề án là Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần bổ sung những kết quả KH và CN đã đạt được ở giai đoạn trước, đồng thời thống nhất nhiệm vụ và giải pháp của đề án phải đi liền với nhau để có chương trình, kế hoạch trọng tâm, từ đó xây dựng các đề án cụ thể theo từng lĩnh vực. Nhiệm vụ trọng tâm nào đi theo giải pháp đó và phải nêu rõ nhiệm vụ của ngành chủ trì, ngành phối hợp. Để hoàn thiện đề án, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, hoàn thiện trình UBND tỉnh.

Hoàng Lanh