Thứ 2, 22/07/2024, 08:23[GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ 3, 29/11/2022 | 18:40:53
4,038 lượt xem
Chiều ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo chương trình phối hợp, 2 bên sẽ phối hợp trong việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhân rộng mô hình điển hình tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiểm tra, khảo sát thực tiễn trong và ngoài tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã, phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý, các mô hình, kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau hội nghị ký kết, hai cơ quan cần cụ thể hóa nội dung triển khai, có lộ trình cụ thể, rà soát hàng tháng, hàng quý, hàng năm để đánh giá tiến độ, hiệu quả việc triển khai. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Việc phối hợp phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả…

Xuân Phương