Chủ nhật, 09/05/2021, 08:29[GMT+7]

Sở Tư pháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 2, 19/04/2021 | 17:10:26
666 lượt xem
Sáng ngày 19/4, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Hội nghị đã triển khai quán triệt các nội dung cốt lõi: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Nghị quyết đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Sau hội nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Tô Hoàng

(Sở Tư pháp)