Thứ 3, 27/02/2024, 11:04[GMT+7]

Thái Bình: Kết nối 211 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Thứ 2, 04/12/2023 | 09:02:47
13,720 lượt xem
Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 16.242 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Video: 041223_-_Hop_nghi_quyet.mp4?_t=1701697192

 

Dự hội nghị tại điểm cầu nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Tại Thái Bình, hội nghị được kết nối tới 211 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 15 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện; 196 điểm cầu cấp cơ sở với trên 18.000 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân

Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khái quát những kết quả nổi bật sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, ngày càng đi vào thực chất, nhất là dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở. Truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, phát huy, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực, địa bàn hiệu quả chưa cao, chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng to lớn trong nhân dân. Một số chính sách chưa sát với thực tiễn, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đặt ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng một cách riêng của mình, nhưng điểm chung nhất để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước đó là lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. 

Đồng chí cũng nêu rõ: Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao cuộc sống của nhân dân; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, các giai tầng xã hội và của mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Con người là trung tâm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội

Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII): Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hoá xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển. Mục tiêu đề ra đó là: Xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội; phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, liên thông, liên tục, chuyên nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu và tăng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn, người di cư, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện chính sách xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.  

Bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

Truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) xác định mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền văn hoá và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triệt tiêu các nhân tố mất ổn định chính trị từ bên trong, kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; dập tắt nguy cơ xung đột, chiến tranh; giữ vững, củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình thế giới.

Về phương châm chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt về sách lược. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; chủ động phòng ngừa; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả những yếu tố bất lợi, nguy cơ gây đột biến, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống từ cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 4 mục tiêu mà Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã đề ra. Trong đó tập trung phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho đất nước. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật. Phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á; trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức. Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức. Trong tổ chức triển khai thực hiện, các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nghị quyết.

Điểm cầu thành phố Thái Bình.

Điểm cầu huyện Hưng Hà.

Điểm cầu huyện Thái Thụy.Điểm cầu huyện Quỳnh Phụ.Điểm cầu huyện Kiến Xương.Điểm cầu huyện Đông Hưng.
Điểm cầu huyện Vũ Thư.

Điểm cầu huyện Tiền Hải.

Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực bảo đảm các nghị quyết đạt kết quả tốt

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ để các nghị quyết đạt được kết quả theo yêu cầu của Đảng. Cùng với các nghị quyết quan trọng được quán triệt tại hội nghị, tiếp nối Hội nghị Trung ương 7 về đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề lớn khác như: Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) nhiệm kỳ 2026 - 2031; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, ban hành nhiều nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tham gia hội nghị. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực bảo đảm các nghị quyết đạt được kết quả tốt nhất. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, đối phó, sao cho nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất. Ngoài ra, đồng chí lưu ý việc tổng kết năm 2023 phải hoàn thành trước ngày 10/1/2024 theo yêu cầu của Ban Bí thư; đồng thời chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón mừng năm mới.

Điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Điểm cầu Công an tỉnh. Điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia học nghị quyết. 

Điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Điểm cầu Báo Thái Bình.Tin: Đào Quyên 

Ảnh: Phóng viên, CTV

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày