Thứ 7, 20/07/2024, 15:50[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ 6, 15/05/2020 | 08:50:43
3,008 lượt xem
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; phát huy những thành tích trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà (người bên phải) chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà luôn xác định tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của huyện. Chú trọng sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 119-NQ/HU về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa về công tác cán bộ bảo đảm nghiêm túc, công khai, dân chủ. Tích cực thực hiện sắp xếp vị trí việc làm gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.


Quán triệt, triển khai và ban hành kịp thời nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa phù hợp tình hình địa phương, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 116-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân được thực hiện nền nếp từ huyện tới cơ sở. Thông qua đối thoại, những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính ngày càng được thực hiện hiệu quả hơn.


HĐND các cấp hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định theo luật định. Các kỳ họp HĐND được nâng cao chất lượng; nghị quyết của HĐND các cấp bảo đảm chất lượng, sát thực tế. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới và chất lượng hơn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ. UBND các cấp đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của cấp ủy, nghị quyết của HĐND chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, đồng thời tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Với những giải pháp đồng bộ, thường xuyên trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua Hưng Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (vượt mục tiêu Đại hội 2,17%). Kết thúc năm 2018, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay đã có 2 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Kết cấu hạ tầng đô thị ở hai thị trấn được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước tương xứng với huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.


Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà phấn đấu có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt trở lên. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Hưng Hà chủ trương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, thực hiện các chủ trương, giải pháp về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng. Tăng cường công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, quyết định đúng những vấn đề quan trọng của địa phương. Tập trung xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới công tác dân vận, phát huy dân chủ; nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đoàn kết xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng phát triển.

Lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà ra quân huấn luyện.

Giờ học của thầy và trò Trường THCS Lê Tư Thành (Hưng Hà).

Khám chữa bệnh cho nhân dân tại Trạm Y tế xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Nguyễn Trọng Lộ
(Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày