Thứ 5, 25/07/2024, 01:43[GMT+7]

Thái Thụy xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ 2, 01/06/2020 | 08:47:55
3,674 lượt xem
Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của huyện.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của trung ương, của tỉnh và của huyện; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tuyên truyền theo chuyên đề, chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực, chương trình như: xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó chú trọng thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí cấp ủy viên trong thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm hàng năm; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công tác cán bộ và cơ chế, chính sách. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới, khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ, đúng quy định. Cụ thể, các khâu tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được triển khai thực hiện tốt hơn, trong đó đặc biệt chú trọng việc thẩm định, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn trước khi tiến hành các bước đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, quy chế bổ nhiệm cán bộ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương được kiện toàn, bổ sung kịp thời, chất lượng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Cũng trong nhiệm kỳ, huyện đã chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ, chức năng tương đồng; kiện toàn, giảm 17 tổ chức cơ sở đảng và 26 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, phương án sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp xã thành 9 đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tinh thần chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phong cách lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trên các mặt công tác, giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy huyện và cơ sở đã thực hiện 535 cuộc kiểm tra đối với 211 lượt tổ chức đảng và 1.290 lượt đảng viên (tăng 38,78% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015), thực hiện 132 cuộc giám sát đối với 431 lượt tổ chức đảng và 472 đảng viên (tăng 88,06% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã thực hiện 360 cuộc kiểm tra đối với 1.293 tổ chức đảng và 122 đảng viên (tăng 9,36% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015), thực hiện 125 cuộc giám sát đối với 328 lượt tổ chức đảng, 280 lượt đảng viên (tăng 97% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Bên cạnh đó, công tác dân vận được quan tâm, chỉ đạo đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở và đạt hiệu quả thiết thực. Đã kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí dân chủ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân với Đảng. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tư tưởng và những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã đăng ký và xây dựng được 652 mô hình “Dân vận khéo”, tăng 270 mô hình so với nhiệm kỳ trước. Đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính. Chỉ đạo UBND huyện triển khai đồng bộ 6 nội dung cải cách nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả, hiện đại. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các quyết định, quy định về công tác cán bộ; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân cấp ủy viên, mối quan hệ công tác của Thường trực Huyện ủy với HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, quy chế làm việc, quy chế chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy, quy chế tiếp dân, chế độ giao ban của Thường trực Huyện ủy, các cuộc giao ban quý với các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể. Hàng tháng, rà soát, ra thông báo kết luận điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Các cuộc họp, chủ trương của cấp ủy được bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và ấn định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành cho từng công việc, từng đồng chí được giao nhiệm vụ. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng ngắn gọn, rõ chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ, rõ thời gian, người chỉ đạo, người thực hiện, sát thực tế, thẳng vấn đề và có tính khả thi cao.

Với những giải pháp đồng bộ, thường xuyên trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua huyện Thái Thụy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 17,6%/năm. Đến năm 2019, 100% số xã trong huyện hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, giảm đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ...

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy phấn đấu hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền đạt chính quyền vững mạnh; MTTQ và các đoàn thể cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Thái Thụy chủ trương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, mở rộng dân chủ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ của chi ủy và bí thư cấp ủy. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, các quy định trong Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở nông thôn, đảng viên là người có đạo. Làm tốt công tác cán bộ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu bố trí, đề bạt, bổ nhiệm bảo đảm công tâm, khách quan; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ gắn với việc kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ mới. Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; lấy ngăn ngừa làm chính, kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, pháp luật. Gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác tổ chức cán bộ và công tác hòa giải, giữ vững ổn định tình hình cơ sở. Kiên quyết chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm công minh, chính xác và kịp thời. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đoàn kết xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Thái Thụy anh hùng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Vũ Thanh Vân
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày