Thứ 7, 20/07/2024, 17:55[GMT+7]

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo - xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ 2, 10/08/2020 | 09:16:23
3,132 lượt xem
5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thăm khu kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu ban hành chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua yêu nước. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc các cơ quan, đơn vị kinh tế - tổng hợp luôn chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, thu chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng trọng điểm, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, khắc phục đầu tư dàn trải, kém hiệu quả... Cấp ủy các tổ chức đảng thuộc cơ quan nội chính luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nắm tình hình, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, xét xử, thi hành án, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những sai phạm, âm mưu  chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng  phí... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cấp ủy các tổ chức đảng thuộc các đơn vị văn hóa - xã hội phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, như giáo dục - đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình và y tế.

Kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 5 năm (2016 - 2020) liên tục đạt 2 con số, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Có được những thành tựu nêu trên bắt nguồn từ thành công của công tác xây dựng Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng chính trị và củng cố, xây dựng tổ chức đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định: Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đặt ra là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối”, với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ba mục tiêu thực hiện là: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: hàng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 30% hoàn thành xuất sắc. Về công tác xây dựng Đảng: hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 20% trở lên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp 200 đảng viên/năm trở lên. Về xây dựng cơ quan, lãnh đạo đoàn thể: bảo đảm vững mạnh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu hàng năm có 90% cơ quan, đơn vị trở lên được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Các tổ chức đoàn thể của Khối hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh.

Để hoàn thành thắng lợi 3 mục tiêu trên, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là: cấp ủy cơ sở đảng trong cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách về những lĩnh vực cơ quan, đơn vị đảm nhiệm. Trước mắt, tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp ủy các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị kinh tế - tổng hợp phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng các đơn vị văn hóa, cơ quan nội chính... tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị bảo đảm hiệu quả và chất lượng.

Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là rất nặng nề. Nhưng với bài học kinh nghiệm  trong những năm qua; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... nhất định Đảng bộ Khối sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đinh Vĩnh Thụy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Đồng chí Phạm Văn Dịu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế

5 năm qua, ngành Y tế Thái Bình đã tập trung ưu tiên củng cố hệ thống y tế từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, trong đó việc đầu tiên là thực hiện nghị quyết của trung ương về sáp nhập các đơn vị đầu mối vừa tinh giản biên chế nhưng đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung xây dựng, củng cố và thay đổi nhận thức của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi cách thức tổ chức thực hiện từ mô hình bao cấp chuyển sang mô hình tự chủ. Có được kết quả đó là do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời quán triệt triển khai các nghị quyết của trung ương, của tỉnh để cán bộ y tế nắm bắt và có sự thay đổi lớn trong tư duy. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ y tế, nhất là đội ngũ đảng viên là những người đi đầu rất trách nhiệm trong việc củng cố, xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế và khám chữa bệnh cho nhân dân. Tôi cho đây là thành công lớn nhất, mà nguyên nhân của thành công đó xuất phát từ vấn đề mấu chốt là đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hiển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương, của tỉnh nghiêm túc, kịp thời gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối đã hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể về nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát qua các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất giúp các tổ chức cơ sở đảng có sự điều chỉnh kịp thời để thực hiện đúng các quy định về công tác Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo toàn diện các hoạt động đối với các tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Khối và của tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

5 năm qua, Đảng bộ Sở Công Thương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân 19,39%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, với chủ trương thành lập, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển của tỉnh, ngành Công Thương đã tích cực tham mưu thực hiện quy hoạch chung, quy các hoạch phân khu Khu kinh tế. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là các nhà đầu tư hạ tầng với các dự án lớn có công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cũng như nguồn thu ngân sách cao cho tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

5 năm qua, Chi bộ Tỉnh hội phụ nữ đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, nổi bật là tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; mô hình đường hoa phụ nữ, bồn hoa phụ nữ; phong trào dân vận khéo; phong trào thi đua phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững... Với các hoạt động thiết thực và hiệu quả, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã giúp 1.841 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, hỗ trợ 454 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Đồng chí Đoàn Văn Ánh, Giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Đảng là ánh sáng soi đường cho các thế hệ đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện, nỗ lực cống hiến để giúp ích cho gia đình và xã hội. Bản thân tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện phấn đấu ngay trong quá trình còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân tôi; từ đó đến nay tôi luôn cố gắng phát huy tính tiền phong của người đảng viên trong công tác học tập, làm việc cũng như giảng dạy để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để tổ chức đoàn xây dựng các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày