Chủ nhật, 21/07/2024, 23:34[GMT+7]

Vũ Thư phát triển đoàn viên công đoàn

Thứ 3, 17/04/2018 | 09:36:09
751 lượt xem
Xác định công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam tích cực tham gia lao động sản xuất.

Bà Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cho biết: Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; đồng thời, tích cực tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo phát triển tổ chức công đoàn. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các CĐCS có doanh nghiệp thường xuyên khảo sát doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các cấp công đoàn đã đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS. Lấy địa bàn có các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các xã, thị trấn có nhiều doanh nghiệp làm trọng điểm để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp công đoàn thì cả người lao động và người sử dụng lao động cũng nhận thấy cần có tổ chức công đoàn, ủng hộ thành lập CĐCS để bảo đảm sự hài hòa lợi ích, xây dựng doanh nghiệp. Công ty TNHH Creative Source Việt Nam, xã Minh Lãng (Vũ Thư) có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi được thành lập và ổn định sản xuất, Công ty đã thành lập tổ chức CĐCS để chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để sớm thành lập được tổ chức công đoàn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công nhân lao động trong các tổ, bộ phận, phân xưởng hiểu được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn cũng như quyền lợi và trách nhiệm đoàn viên, từ đó tất cả lao động đã tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Đến nay, Công ty đã có gần 1.000 đoàn viên công đoàn với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Trong quá trình vận động thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện đã đa dạng hóa phương thức tiếp cận người lao động thông qua việc thường xuyên cử cán bộ công đoàn đến doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người lao động nhất là người lao động nòng cốt ở những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, nhờ đó việc kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS của huyện luôn đạt kế hoạch. Theo thống kê, trong 5 năm (2012 - 2017), Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 7 CĐCS, kết nạp mới trên 3.400 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên gần 9.000 đoàn viên, sinh hoạt ở 165 CĐCS; chất lượng công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng lên.

Cùng với việc phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, chất lượng CĐCS cũng được Liên đoàn Lao động huyện đánh giá đúng thực chất thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn phân loại CĐCS vững mạnh đối với từng loại hình, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại hàng năm, tỷ lệ công đoàn vững mạnh đạt 86%, loại khá và trung bình 14%, không có CĐCS yếu kém.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, theo bà Đặng Thị Hương, thời gian tới, các tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở khu vực doanh nghiệp; lấy địa bàn là các cụm công nghiệp làm trọng điểm để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ CĐCS, chú trọng thực hiện tốt việc thương lượng, đối thoại, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; đồng thời, phải khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

Nguyễn Cường