Thứ 5, 18/07/2024, 09:43[GMT+7]

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Thứ 6, 30/12/2022 | 14:51:33
1,540 lượt xem
Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức. Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Đại hội khai mạc trọng thể sáng 30/12, tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 506 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Cựu chiến binh trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các thời kỳ; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào; Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng,…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức tốt cuộc sống của cộng đồng dân cư,...

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận và tổ chức thực hiện. Trọng tâm là, các cấp hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là: Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các cấp hội là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 


Các cấp hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh... 

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Các cấp hội là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị, Hội tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước.

Đồng thời, Hội cần cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Các cấp hội quán triệt và tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Hội cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi",...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tổng Bí thư nêu rõ, bằng bản lĩnh chính trị, bằng tâm huyết trách nhiệm và sự nêu gương của mình, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức; chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Hội Cựu chiến binh cần quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp hội cựu chiến binh; có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đảng cũng cần chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hoạt động với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cựu chiến binh.

Đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị-xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới" của Hội.

Với chủ đề Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu- Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại hội tập trung thảo luận kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI phát biểu tại đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Đại hội phân tích, nêu rõ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp hội đoàn kết tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế-xã hội.

Hội viên các cấp tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cựu chiến binh; chăm lo xây dựng Hội vững mạnh toàn diện và đổi mới các hình thức hoạt động, hiệu quả,…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tại phiên khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội từ năm 2019 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,…

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày