Thứ 5, 20/06/2024, 09:15[GMT+7]

Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở: Chú trọng cả về lượng và chất

Thứ 2, 25/06/2018 | 08:19:56
646 lượt xem
Với trên 100 công đoàn cơ sở (CĐCS) thành lập mới cùng gần 41.000 đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tổ chức công đoàn các cấp cả về chất lượng và số lượng. Đây là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đề ra, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Người lao động được mua hàng với giá ưu đãi ngay tại doanh nghiệp.

Ông Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển 2 triệu đoàn viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; đồng thời tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản về lãnh đạo phát triển tổ chức công đoàn. Trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố. Công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp được chú trọng. Đối với các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên đủ điều kiện nhưng chưa thành lập công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các CĐCS thường xuyên nắm tình hình đơn vị để có những chỉ đạo kịp thời. Cùng với đó, các cấp công đoàn đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, chú trọng phát triển đoàn viên ở cả những đơn vị đã có tổ chức công đoàn. Lấy địa bàn các khu, cụm công nghiệp và những nơi có đông công nhân lao động làm trọng điểm, liên đoàn lao động các cấp tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người sử dụng lao động và người lao động về việc thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Là một trong những huyện có đông số đoàn viên viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động thông qua việc số đoàn viên tăng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 

Bà Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cho biết: Để người lao động tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các CĐCS có doanh nghiệp thường xuyên khảo sát doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các cấp công đoàn đã đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS. Bên cạnh đó, trong quá trình vận động thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện đã đa dạng hóa phương thức tiếp cận người lao động, cử cán bộ công đoàn đến doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, tiếp cận người lao động để tập hợp đoàn viên, nhất là người lao động nòng cốt ở những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS. Nhờ đó, việc kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS của huyện luôn đạt kế hoạch. Theo thống kê, trong 5 năm (2012 - 2017), Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 7 CĐCS, kết nạp mới trên 3.400 đoàn viên công đoàn, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2016, với chủ đề “Năm phát triển đoàn viên”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành chương trình công tác hàng tháng, quý, năm. Lựa chọn, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với người lao động và người sử dụng lao động; tìm ra giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Với quyết tâm và sự nỗ lực cao, trong năm đã vận động phát triển mới 12.653 đoàn viên, đạt 126,5% kế hoạch so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động giao. Tính chung trong 5 năm (2013 - 2017), toàn tỉnh đã kết nạp được 40.797 đoàn viên, đạt 339% kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII Công đoàn tỉnh và đạt 223% kế hoạch chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Thành lập được 103 CĐCS, trong đó có 67 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ở những doanh nghiệp có trên 30 lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của CĐCS, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Hàng năm, số CĐCS vững mạnh đều đạt trên 90%, năm 2017 đạt 90,77%, tăng 3,37% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 0,77% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII đề ra; số CĐCS khá, trung bình thu hẹp; không có CĐCS xếp loại yếu kém.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, chỉ tiêu dự kiến đề ra là thành lập mới 85 CĐCS, kết nạp 20.000 đoàn viên công đoàn. Để hoàn thành chỉ tiêu, theo ông Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh cần đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ CĐCS, chú trọng thực hiện tốt việc thương lượng, đối thoại, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; đồng thời phải khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, làm cơ sở để tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Nguyễn Cường