Thứ 6, 31/05/2024, 04:36[GMT+7]

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 80,5% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến

Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 26/2/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 12.911 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước...

28.02.2024 | 09:45 AM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 99,7% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 51.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng...

29.09.2021 | 16:54 PM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ,...

11.05.2021 | 17:44 PM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn cho cán...

08.05.2021 | 16:15 PM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 99,99% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn

10 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phuc vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 54.669 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt...

05.11.2020 | 17:19 PM

Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết 100% các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Xác định công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có vai trò quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan,...

04.11.2020 | 08:40 AM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết 11.670 hồ sơ trực tuyến

8 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 11.670 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. 100% hồ sơ được giải quyết...

16.09.2020 | 15:10 PM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tích cực phòng, chống dịch Covid - 19

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức...

24.03.2020 | 10:21 AM