Thứ 2, 24/06/2024, 03:23[GMT+7]

Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo

Thứ 5, 15/07/2021 | 10:45:04
2,644 lượt xem
Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lạc sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Nông thôn mới xóm Đồng Hưng. Ảnh: Khôi Nguyên

Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Đến thời điểm này, Đảng bộ xã có 243 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trong đó có 13 chi bộ xóm đội, 5 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Số đảng viên 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng chiếm 31,68% tổng số đảng viên của Đảng bộ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Lạc đã thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội. Theo đó, Đảng bộ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đề cao tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt, Đảng bộ xã đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 47 của Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 101, Quy định 08 của Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Từ năm 2015 đến nay đã bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng cho 41 quần chúng ưu tú đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ không ngừng được nâng cao cả về tư tưởng, chính trị, trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức; cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khắc phục một bước tình trạng “già hóa” đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng. Cùng với chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sai sót, tồn tại của các tập thể, cá nhân để khắc phục chấn chỉnh. Cụ thể từ năm 2015 đến tháng 6-2021, Đảng bộ xã đã xử lý kỷ luật 18 đảng viên, trong đó khiển trách 8 đồng chí, cảnh cáo 2 đồng chí, khai trừ 6 đồng chí, xóa tên 2 đồng chí do không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đã cử 15 lượt cán bộ đi học các hệ đào tạo, các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước, trung cấp lý luận chính trị hành chính. Đến nay, 90% đội ngũ cán bộ, công chức của xã đã có trình độ chuyên môn đại học và 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn quy định.

Sản xuất tại Công ty May DAE YANG, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Khôi Nguyên

Với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành 4 nghị quyết chuyên đề toàn khóa. Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” với quyết tâm chính trị là nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, mạnh dạn kiên quyết rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đảm bảo mỗi đảng viên là một hạt nhân chính trị có vai trò lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp. Quan tâm theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, gắn với nâng cao chất lượng “giữ chân” đảng viên. Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thực hiện rà soát các tiêu chuẩn chính trị của cán bộ để bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý... Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. 

Tự hào về truyền thống quê hương, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã Nghĩa Lạc càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức gian nan, nhưng ý Đảng, lòng dân hòa quyện sẽ tạo sức mạnh cho Đảng bộ, chính quyền đi đến những bước thành công mới trong xây dựng quê hương Nghĩa Lạc phát triển nhanh và bền vững, bình yên và đáng sống./.

Theo baonamdinh.com.vn