Thứ 5, 08/06/2023, 11:07[GMT+7]

Quảng Trị: Tập trung nguồn lực xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 4, 07/12/2022 | 18:27:17
372 lượt xem
Từ những kết quả nổi bật đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang tập trung mới nguồn lực, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Thi công đường bê tông xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh có 13/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 86,7%. Dự kiến đến cuối năm 2022, huyện Vĩnh Linh có 7/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn. Nhờ vậy, Vĩnh Linh đã tạo được những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông nghiệp, nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò của hệ thống chính trị và chủ thể của nhân dân được phát huy.

Nông nghiệp của huyện được cơ cấu hợp lý, khai thác được tiềm năng lợi thế phát triển từng vùng, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; chuỗi giá trị trong sản xuất được hình thành và đạt được những kết quả ban đầu quan trọng. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt cao, chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2020 đạt 13,14%/năm. Trong đó, nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,31%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,94%, thương mại – dịch vụ tăng 15,66%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,97%. Toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Linh vẫn còn những mặt hạn chế như: Chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn còn chậm, quy mô, tính chất trong tổ chức các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ còn thấp, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh chưa cao. Đời sống, thu nhập của một bộ phận nông dân còn thấp, nhất là vùng đồng bào thiểu số; thu nhập phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, sản phẩm mang tính hàng hóa chưa nhiều; ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường trong cộng đồng dân cư còn hạn chế. Tình hình vi phạm an ninh trật tự, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra… 4 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt. Điều đáng quan tâm, là trong số các xã còn lại chưa đặt lại thuộc 2 xã miền núi, đó là xã Vĩnh Khê và xã Vĩnh Ô.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cho biết, huyện Vĩnh Linh đã ban hành Nghị quyết về việc xây dựng huyện Vĩnh Linh trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025, mang tính chất khoa học và thực tế dựa trên cơ sở của việc đánh giá lại cả giai đoạn xây dựng nông thôn mới, nhất là những nguyên nhân, tồn tại trên cả hai mặt, chủ quan và khách quan. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, đó là: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Triển khai thực hiện tốt các chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chú trọng phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây dược liệu, trồng rừng, chăn nuôi đối với vùng gò đồi; xây dựng các cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh sản xuất cây lương thực, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở vùng đồng bằng; đối với vùng đất đỏ bazan phát triển cây công nghiệp, cây rau màu đặc sản, chăn nuôi; tại vùng cát ven biển, ven sông phát triển các ngành kinh tế biển; khai thác, nuôi trồng thủy sản; trồng các loại cây có giá trị cao. Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch nghĩ dưỡng và các loại hình dịch vụ du lịch...

Các giải pháp cũng đưa đặt ra cụ thể cho việc phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thông tin, tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới...

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian còn lại từ nay đến năm 2025 chưa hẳn là dài, trong khi khối lượng công việc còn nặng nề và không ít thách thức, vì vậy ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh, đòi hỏi sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị cũng như các ngành liên quan phải kịp thời và thiết thực.

Theo baoxaydung.com.vn