Thứ 7, 26/11/2022, 19:46[GMT+7]

Thừa Thiên - Huế: Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới

Thứ 4, 16/11/2022 | 13:09:53
271 lượt xem
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Kế hoạch số 425/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua 'Thừa Thiên - Huế chung sức xây dựng Nông thôn mới' giai đoạn 2021-2025.

Tất cả các ban ngành vào cuộc thực hiện phong trào thi đua “Thừa Thiên - Huế chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thừa Thiên - Huế chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 82 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 87,2%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; số xã đạt chuẩn kiểu mẫu là 09 xã, đạt tỷ lệ 11%. Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, đã được công nhận đạt chuẩnNnông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu toàn tỉnh ít nhất có thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trong số 5 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị đạt chuẩn của tỉnh thành 5 đơn vị, đạt tỷ lệ 55%. Số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao: 1 huyện (huyện Quảng Điền). Phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 60% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng: Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trong việc thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để góp phần xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới. Tạo các điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với những lợi ích được thụ hưởng khi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh; đối với các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt xã chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo các xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng, phân công và quy định trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong tổ chức thực hiện. Có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho từng năm và cả giai đoạn (xác định những công việc, những tiêu chí cần được ưu tiên đầu tư và vận động nhân dân thực hiện); tổ chức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận để các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng tham gia (đóng góp công sức, đất đai, tài sản, trí tuệ).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào.

Năm 2023, các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các xã tổ chức sơ kết Phong trào thi đua đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

Theo baoxaydung.com.vn