Thứ 7, 04/02/2023, 12:27[GMT+7]

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ 3, 06/12/2022 | 16:40:48
337 lượt xem
Vừa qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ban hành quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP về kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Mục đích của kế hoạch là thống nhất cách tổ chức, thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, giải pháp của Chương trình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương. Thông qua triển khai Chương trình, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể như: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới; thí điểm xây dựng các mô hình kinh tế số, mô hình thúc đẩy phát triển xã hội số, cộng đồng số liên thông với chính quyền cơ sở; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các hướng dẫn liên quan đến chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương hoàn thiện và ban hành các hướng dẫn triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; rà soát và đề xuất cơ chế, chính sách, định mức, nội dung hỗ trợ của Nhà nước cho các hoạt động về chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới; nghiên cứu và đề xuất ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026-2030; lựa chọn, phê duyệt danh sách các mô hình thí điểm xã Nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử và hướng dẫn các địa phương xây dựng các mô hình xã/thôn nông thôn mới thông minh… Các Bộ, ngành, Trung ương phối hợp thực hiện nhiệm vụ. UBND các tỉnh, thành phố bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình theo quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đề nghị cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân và cộng đồng tích cực tham gia chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới xây dựng Nông thôn mới thông minh.

Theo baoxaydung.com.vn