Chủ nhật, 03/03/2024, 02:52[GMT+7]

Hưng Hà: Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 3, 19/12/2023 | 16:14:50
1,162 lượt xem
Sáng ngày 19/12, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn được phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Các đại biểu dự hội nghị. 

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã nắm vững những nội dung cốt lõi của các nghị quyết qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thanh Thủy