Thứ 5, 09/02/2023, 13:53[GMT+7]

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 28/11/2022 | 14:22:45
593 lượt xem
Thời gian qua, huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung triển khai tại các hội nghị bàn giải pháp XDNTM, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân xã Hà Ngọc.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, huyện Hà Trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các quy định của cấp trên; đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về XDNTM đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra về XDNTM, huyện đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để liên kết, tổ chức sản xuất cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đi đôi với đó, huyện nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động. Kinh tế phát triển, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, huyện, các xã có điều kiện huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, như công sở, trung tâm văn hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn, hệ thống công trình thủy lợi... góp phần đáp ứng yêu cầu sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của Nhân dân. Từ năm 2011 đến hết tháng 10-2022, huyện Hà Trung đã huy động tổng kinh phí để thực hiện chương trình XDNTM là 999,225 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp thực hiện chương trình XDNTM là 273,251 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 9,5 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, HTX đầu tư hơn 32 tỷ đồng, vốn tín dụng 135,5 tỷ đồng, còn lại là vốn Nhân dân đóng góp (bao gồm cả tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, vật tư...) và vốn khác. Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, toàn huyện đã có 14/19 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao là Hà Sơn, Hà Lai, Hà Ninh), bình quân toàn huyện đạt 16,61 tiêu chí/xã. Năm 2023, huyện đề ra kế hoạch 5 xã về đích NTM, đó là Hà Hải, Hà Vinh, Hoạt Giang, Hà Giang, Hà Ngọc và 1 xã về đích NTM kiểu mẫu là Hà Sơn.

Tuy nhiên, thực tế XDNTM ở huyện Hà Trung trong thời gian qua cho thấy, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao trên địa bàn cần phải đầu tư nhiều hạng mục công trình, trong đó có hệ thống nước sạch tập trung. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu đầu tư các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn rất lớn, nhưng nguồn lực của Nhà nước có hạn dẫn đến nhiều công trình đầu tư chậm khai thác, hiệu quả thấp. Vì vậy, để người dân được sử dụng nước sạch, huyện cần rà soát, điều chỉnh và cập nhật nội dung nước sạch vào quy hoạch nông thôn, bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn bền vững, góp phần XDNTM. Cùng với đó, cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích kêu gọi xây dựng các nhà máy nước sạch tập trung theo quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà Trung, cho biết: Để hoàn thành kế hoạch XDNTM đã đề ra, từng thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM huyện tiếp tục theo dõi, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện từng tiêu chí NTM. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành phụ trách 19 tiêu chí xã NTM tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian hoàn thành từng tiêu chí, cân đối nguồn lực đầu tư hợp lý, hiệu quả cho từng nhóm, từng tiêu chí. Huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung bảo đảm theo tiêu chí về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch tập trung. Đối với cấp xã kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, các đơn vị, đoàn thể, các thôn trong việc động viên, định hướng cho Nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, tiếp nhận các nguồn vốn từ nguồn hỗ trợ của cấp trên, nguồn ngân sách địa phương và vốn đóng góp từ Nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, như cấp nước sinh hoạt tập trung, chợ nông thôn, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các tiêu chí, theo dõi, đánh giá kết quả đạt được, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM huyện về tiến độ thực hiện XDNTM hàng quý, 6 tháng và cả năm. Chủ động triển khai tổ chức thực hiện trước đối với nhóm tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, dễ đạt, bảo đảm bền vững theo quy định của bộ tiêu chí mới. Tập trung huy động nguồn lực hợp lý, đề xuất huyện những chỉ tiêu khó, vượt thẩm quyền để được hỗ trợ, thực hiện tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra, nhất là các tiêu chí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần nguồn vốn lớn. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm yêu cầu theo bộ tiêu chí mới, nhất là một số tiêu chí như tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, nước sạch tập trung, từ đó tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo baothanhhoa.vn