Thứ 7, 01/04/2023, 10:36[GMT+7]

Khánh Hòa: Nâng cao kiến thức cho cán bộ và người dân tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 09/03/2023 | 13:28:15
409 lượt xem
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND về việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chương trình nông thôn mới, các cấp ngành đã giúp cho nhiều địa phương miền núi xây dựng công trình phục vụ đời sống người dân

Mục tiêu và yêu cầu: Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới(NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng có trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tránh hình thức. Giảng viên, báo cáo viên truyền đạt có tâm huyết, nhiệt tình, đối tượng tham gia phải nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm.

Kế hoạch thực hiện: Cấp tỉnh, do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tập trung theo lớp cho cán bộ xây dựng NTM cấp huyện, cán bộ cấp xã; tổ chức tham quan, học tập ngoài tỉnh. Cấp huyện, do Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tập trung theo lớp cho cán bộ xây dựng NTM cấp xã, thôn tại địa bàn cấp huyện.

Số lượng học viên được tập huấn tại tỉnh, huyện do cấp tỉnh, huyện tổ chức có thể trong từng địa phương hoặc kết hợp các địa phương với nhau nhằm bảo đảm số lượng học viên cơ bản của một lớp.

Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn, giải ngân kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng theo quy định, đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Theo baodantoc.vn