Thứ 3, 05/12/2023, 03:49[GMT+7]

Cấp gần 18.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ 3, 17/10/2023 | 16:04:02
3,400 lượt xem

Nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. Đã tiếp nhận, thẩm định, ký gần 18.400 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện gần 9.100 hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Luân chuyển 25.800 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3.256 hồ sơ; đăng ký giao dịch bảo đảm 21.969 hồ sơ; chỉnh lý thường xuyên và thông báo chỉnh lý biến động của 11.772 thửa đất; cung cấp thông tin địa chính cho 438 trường hợp; duy trì cập nhật chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên các xã đủ điều kiện tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính đất đai.

Minh Nguyệt