Thứ 7, 22/06/2024, 11:12[GMT+7]

Sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Thứ 6, 29/03/2019 | 14:44:48
1,172 lượt xem
Cùng với cả nước, từ 0 giờ ngày 1/4, tại Thái Bình sẽ diễn ra cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9.

Một góc thành phố Thái Bình.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Xác định tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra từ cấp tỉnh, huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Trong đó, Ban Chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh cũng đã cử các cán bộ tham gia tập huấn ở trung ương về nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tham gia tập huấn quản lý tổng điều tra và lập bảng kê; tham gia tổng duyệt, dự hội thảo rút kinh nghiệm để hoàn thiện các bước tổng điều tra... Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng đã được thực hiện sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thời gian qua, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia và lập danh sách địa bàn điều tra của xã, phường, thị trấn, thành phần gồm các đồng chí cán bộ thống kê cấp xã, công chức địa chính có kiến thức về vẽ sơ đồ địa bàn điều tra với tổng số 572 người tham gia. Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh còn tổ chức 52 lớp tập huấn cấp huyện cho 2.036 điều tra viên và 286 tổ trưởng điều tra. Tổng số người tham gia tập huấn bảng kê khoảng 3.300 người. Thông qua các lớp tập huấn giúp thành viên ban chỉ đạo các cấp nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, đến ngày 18/1/2019, công tác nghiệm thu bảng kê đã hoàn thành. Kết quả toàn tỉnh có 3.322 địa bàn điều tra, trong đó có 2.767 địa bàn hộ, 555 địa bàn đặc thù với trên 600.000 hộ và có 421 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến. Các dữ liệu về bảng kê hộ đã được nhập tin và cập nhật vào trang web điều hành tác nghiệp tổng điều tra. Đây là bước quan trọng tạo cơ sở dữ liệu cho tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở. Các tài liệu khác như sơ đồ nền, danh sách địa bàn, bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù đã được đóng gói và bảo quản lưu trữ theo quy định.

Ông Bùi Hữu Dương, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thống kê tỉnh cho biết: Đối tượng điều tra của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4 đến hết ngày 25/4, tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở một số nội dung như thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở... Đến thời điểm này, Thái Bình đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Từ nay đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4, Cục Thống kê tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra công tác chuẩn bị của ban chỉ đạo các cấp trước thời điểm tổng điều tra. Đồng thời cập nhật dữ liệu, rà soát bảng kê trên trang web điều hành của cuộc tổng điều tra.

Phạm Hưng