Thứ 5, 01/06/2023, 00:08[GMT+7]

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 91,2%

Thứ 5, 12/11/2020 | 16:49:16
710 lượt xem
10 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư đã giải quyết 2.860 hồ sơ thuộc 14 lĩnh vực, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 91,2%.

Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Cùng kỳ trên, toàn huyện tiếp nhận 3.215 hồ sơ, đến nay đã giải quyết được 2.860 hồ sợ, số hồ sơ còn lại chưa giải quyết, đang tạm dừng, hoặc phải trả lại do không đủ điều kiện giải quyết. Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận và đã giải quyết, chủ yếu hồ sơ trong lĩnh vực đăng ký đất đai; lao động thương binh, xã hội; tư pháp, tài chính kế toán. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" và phối hợp triển khai các dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về địa phương đã tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp.

 Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư. 

Thời gian này, huyện Vũ Thư tập trung triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí cán bộ, viên chức, công chức chuyên môn và các đoàn thể hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tăng cường bổ sung trang thiết bị máy móc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; phấn đấu sớm phổ biến dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi và hài lòng cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Quỳnh Lưu