Thứ 3, 26/09/2023, 20:14[GMT+7]

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2022) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Thứ 2, 13/06/2022 | 08:41:47
4,252 lượt xem
Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2022), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về nội dung này.

Sản xuất tại Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh thời gian qua?  

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Thái Bình thời gian qua có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động, kịp thời giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh và tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tham mưu kịp thời với UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với những nhiệm vụ khó, phức tạp... của tỉnh, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân để cùng với các cấp, ngành, địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác khen thưởng tiếp tục được thực hiện đúng quy định, chú trọng đổi mới quy trình xét khen thưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời và có tính nêu gương; đồng thời tăng cường việc phát hiện, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất; chú trọng khen thưởng người lao động là nữ, người lao động trực tiếp như: công nhân, nông dân, người lao động có phát minh, sáng chế mang lại hiệu quả cao, những việc làm tốt, sáng kiến hay phục vụ người dân, doanh nghiệp...; tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tại cơ sở, coi đây là hạt nhân của các phong trào thi đua.

Phóng viên: Các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh được phát động và tổ chức thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Ngoài việc chủ động giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do trung ương phát động, Ban Thi đua - Khen thưởng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”; “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh”; “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; hay mới nhất là phong trào thi đua “Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó cùng với các cấp, ngành, địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc chủ động, tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được các cấp, ngành, địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Phóng viên: Thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra và mục tiêu phát triển của tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng càng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng để làm tốt vai trò là động lực và “đòn bẩy” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian tới, Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ tiếp tục rà soát các quy định về công tác thi đua, khen thưởng và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó kịp thời giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh và tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực khó, phức tạp, trọng tâm và trọng điểm gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, xác định việc khen thưởng phải gắn chặt với kết quả thực hiện các phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

Hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và làm tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hình
(thực hiện)